Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Woo_AdWidget is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Woo_BlogAuthorInfo is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Woo_EmbedWidget is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Woo_flickr is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Woo_Search is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in Woo_Subscribe is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Cart is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Products is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Layered_Nav is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Layered_Nav_Filters is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Price_Filter is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Product_Categories is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Product_Search is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Product_Tag_Cloud is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Recent_Reviews is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Recently_Viewed is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Notice: De aangeroepen constructiemethode voor WP_Widget in WC_Widget_Top_Rated_Products is niet meer in gebruik sinds versie 4.3.0. Gebruik in plaats daarvan:
__construct()
. in /htdocs/wp-includes/functions.php on line 3942 Leveringsvoorwaarden | TBBakker Online

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

TECHNISCH BURO BAKKER (TBB)

 

Paragraaf 1 Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes (vrijblijvend aanbod), verleende opdrachten, overeenkomsten (inclusief vervolgorders) en de uitvoering daarvan.

1.2

In deze voorwaarden wordt met “afnemer” aangeduid iedere (rechts) persoon die met Technisch Buro Bakker (hierna “TBB”) in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat m.b.t. door TBB te leveren goederen en/of diensten, ook indien het meerdere (rechts) personen tegelijk betreft.

1.3

Tenzij in een specifiek geval uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wijst TBB toepassing van eigen voorwaarden van de afnemer of andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.4

Indien TBB en afnemer schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van afnemer overeenkomen, dan laat dit de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van TBB onverlet. Dit is slechts anders indien de bepalingen uit de algemene voorwaarden van TBB overduidelijk strijdig zijn met de algemene voorwaarden van voornoemde afnemer. In dat geval prevaleren de algemene voorwaarden van afnemer.

1.5

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden TBB slechts voor zover deze afwijkingen door TBB schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard. Indien TBB en afnemer bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden zijn overeengekomen, kan de afnemer zich daarop nimmer beroepen bij latere overeenkomsten tussen beide partijen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen iedere keer opnieuw schriftelijk uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

1.6

Indien enige bepaling in de met TBB gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen dan heeft TBB het recht om daarvoor in de plaats te stellen een, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, voor afnemer niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.
Paragraaf 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen, offertes en opdrachten (daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen, offertes en opdrachten) hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anderszins en andere verklaringen van TBB en haar gemandateerde vertegenwoordigers en/of werknemers, zijn vrijblijvend.

2.2

Een overeenkomst komt tot stand indien een door TBB uitgebrachte offerte door afnemer schriftelijk wordt aanvaard. TBB heeft het recht om haar vrijblijfende aanbod (ook na de aanvaarding door afnemer) binnen een termijn van 7 dagen te herroepen.

2.3

Een door afnemer uitgebrachte opdracht bindt TBB pas nadat deze opdracht door TBB schriftelijk is bevestigd.

2.4

Indien de afnemer niet binnen 7 dagen na verzending van de bevestiging door TBB schriftelijk de juistheid en volledigheid van de opdrachtbevestiging betwist, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5

Voor opdrachten, leveringen en diensten waarvoor noch een offerte, noch een opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd en wordt deze factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.6

Indien afnemer een bestelling plaatst via de webwinkel van TBB moet als overeenkomst worden aangemerkt, het moment dat afnemer zijn gegevens, waaronder zijn e-mail adres ingeeft op het digitale bestelformulier, deze verzendt aan- en wordt ontvangen in het digitale mailsysteem van TBB. Afnemer geeft hiermede tevens aan zich te confirmeren aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van TBB.

2.7

Eventuele (aanvullende) mondelinge uitlatingen,toezeggingen en afspraken van en met ondergeschikten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden TBB niet, tenzij deze (aanvullende) afspraken door TBB schriftelijk worden bevestigd. Als ondergeschikten worden in dit verband beschouwd alle werknemers en medewerkers die geen procuratie houden.
 
Paragraaf 3 Wijziging in de overeenkomst

3.1

Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen TBB en afnemer zijn overeengekomen.

3.2

Indien afnemer na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan TBB om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) condities deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.

3.3

TBB is bevoegd om in geval van wijzigingen in de overeenkomst (van welke aard dan ook) de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de afnemer in rekening te brengen.
Paragraaf 4 Prijzen

4.1

De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro’s en exclusief MwSt. en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten en exclusief de verpakkings-, verladings-, vervoers-, en verzekeringskosten.Dit is niet van toepassing op de aangeboden en overeengekomen prijzen in de webwinkel van TBB, de prijzen daar genoemd zijn in Euro’s en inclusief MwSt. en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, echter exclusief de verpakkings-, verladings-, vervoers-, en verzekeringskosten.

4.2

In geval dat de overeenkomst bepaalt dat de prijs anders dan in Euro’s moet worden betaald, geldt de hoogste valutakoers op de datum van aanvaarding van de offerte door afnemer of de datum van aanvaarding van de opdracht door TBB. Indien evenwel de koers op de datum waarop moet worden betaald met meer dan 3% afwijkt van de koers op één van voornoemde data, heeft TBB het recht om haar prijzen aan te passen.

4.3

Indien de prijzen van grondstoffen, halffabrikaten, (hulp) materialen en onderdelen e.d. voor de verkochte goederen voor aflevering stijgen, is TBB gerechtigd de prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen.

4.4

Voor zover de prijsstijging die door TBB wordt doorberekend aan afnemer binnen een periode van drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst, binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling door TBB van die prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden. Dit geldt niet indien in- of uitvoerrechten en/of andere rechten, belastingen of heffingen die in verband met de verkochte goederen of grondstoffen of halffabrikaten verschuldigd zijn, worden verhoogd. In geval van voornoemde ontbinding is afnemer gehouden om de reeds door TBB in redelijkheid gemaakte kosten terzake te vergoeden.

4.5

TBB is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten die gemoeid zijn met inschakeling van deze derden komen voor rekening van de afnemer.
Paragraaf 5 Betaling

5.1

Tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient afnemer het gehele door hem verschuldigde bedrag of, ingeval van vooruitbetaling, het restant daarvan contant (bij aflevering) te betalen of middels storting of overmaking op een TBB aangewezen bank- of girorekening binnen 15 dagen na factuurdatum aan TBB te voldoen.

5.2

TBB is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, om van de afnemer te verlangen dat deze terzake van een overeenkomst/opdracht vooruit betaalt of op andere wijze zekerheid stelt.

5.3

Indien afgesproken is dat betaling niet in Euro’s plaatsvindt, dan dient betaling plaats te vinden tegen de hoogste valutakoers op de datum van aanvaarding van de offerte door afnemer of de datum van aanvaarding van de opdracht door TBB. Één en ander conform paragraaf 4 punt 4.2.

5.4

Iedere betaling van afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem (eventueel ) verschuldigde rente alsmede van de door TBB gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

5.5

Afnemer is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen of de koopprijs te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht hebben op TBB.

5.6

Indien de afnemer met betaling van een (deel)levering in gebreke blijft, is TBB gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke de afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van TBB om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen TBB op dat moment te vorderen heeft en onverminderd het recht van TBB op schadevergoeding terzake.

5.7

Indien afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De afnemer is vanaf de vervaldag van de factuur rente verschuldigt op het niveau van Euribor® plus 3%, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag.

5.8

Eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtlijke, die door TBB worden gemaakt om de nakoming van de verplichtingen van afnemer af te dwingen komen ten laste van afnemer. De buitengerechtlijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van €250,- zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of afnemer daarvan op de hoogte is.

5.9

Bestaat afnemer uit meer dan één natuurlijk- of rechtspersoon, dan zijn allen hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van afnemer.

5.10

Alle verplichtingen van afnemer jegens TBB zijn terstond opeisbaar in geval de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtinegen voldoet, dan wel de afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welk geval TBB tevens het recht heeft gesloten overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 12 van deze voorwaarden en gerechtigd is alle door haar geleverde goederen alsdan terug te nemen, een en ander overminderd het recht op vergoeding van door TBB geleden schade onder meer bestaande uit winstderving, transport- en opslagkosten, rente en dergelijke.
Paragraaf 6 Levering

6.1

TBB heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen op het afgesproken tijdstip aan afnemer aan te bieden.

6.2

Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, tenzij er sprake is van grove schuld door TBB.

6.3

TBB zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan voldoen aan haar verplichtingen terzake de levertijd, aan afnemer onverwijld mededeling doen, één en ander onder opgave van de te verwachte periode waarmee de levertijd zal worden overschreden.

6.4

Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan het materiaal zijn gesteld en deze schriftelijk uitdrukkelijk door TBB zijn aanvaard, wordt reguliere handelskwaliteit geleverd.

6.5

Indien monsters zijn getoond of verstrekt dienen deze om een indruk te geven van het te leveren product. Deze monsters zijn niet bepalend voor de samenstelling en/of kwaliteit.
Paragraaf 7 Transport en risico

7.1

Transport van de te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van afnemer.

7.2

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan TBB is verstrekt, door TBB naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer ten aanzien van deze heeft verklaard de meerdere kosten die daarmee gemoeid zijn te zullen dragen.

7.3

Alle verschuldigde vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stationsopslag, bewakings- en inklaringskosten, belastingen en andere heffingen, komen ten laste van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.4

Alle goederen die op naam van TBB worden getransporteerd reizen voor rekening en risico van de afnemer, zelfs indien de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoers-adressen en dergelijke de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

7.5

Het transport wordt als regel door TBB op kosten van de afnemer verzekerd.
Paragraaf 8 Retourzendingen

8.1

Indien de afnemer de gekochte waren weigert in ontvangst te nemen of aan TBB retourneert zonder dat TBB zich daarmee schriftelijk accoord heeft verklaard, is TBB gerechtigd de geweigerde of geretourneerde waren voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en ter beschikking van de afnemer te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele klachten mag worden afgeleid.

8.2

Retourzendingen ontheffen de afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichtingen.

8.3

De werkelijke kosten die voortvloeien uit of zijn gemaakt in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door TBB genomen maatrgelen worden door TBB aan de afnemer in rekening gebrachtdoor een gespecificeerde opgave daarvan aan de afnemer te verstrekken.

8.4

Retourzendingen reizen voor rekening en risico van de afnemer.
Paragraaf 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van TBB tot aan het moment waarop alle vorderingen krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren goederen of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichte of nog te verrichten werk-zaamheden, alsmede die wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeen-komsten van TBB op de afnemer volledig door de afnemer zijn voldaan, ook indien voor betaling zekerheid is gesteld.

9.2

Onverminderd hetgeen in paragraaf 5 omtrent betaling is gesteld, is TBB in geval afnemer in gebreke blijft met betaling van enige opeisbare som, gerechtigd alle aan afnemer geleverde goederen terug te nemen. Afnemer geeft TBB, dan wel de door TBB aangewezen vertegenwoordigers, toestemming zijn bedrijfsterreinen, magazijnen, fabriekshallen en andere plaatsen waar deze goederen kunnen zijn opgeslagen met dat doel te betreden. De aan de terugname verbonden kosten zullen de afnemer in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

9.3

De afnemer zal de geleverde goederen niet bezwaren, verwerken of vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht TBB onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

9.4

Ter zake van vorderingen die (wellicht) niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen, behoudt TBB zich het recht voor tot het vestigen van een stil pandrecht op de verkochte en geleverde goederen. Afnemer verklaart bij voorbaat op het eerste verzoek van TBB aan de vestiging van een dergelijk stilpandrecht ten behoeve van TBB mee te werken.
Paragraaf 10 Vergunningen

10.1

TBB heeft het recht om, alvorens tot levering over te gaan, zich ervan te vergewissen dat de afnemer bevoegd en gerechtigd is om de goederen aan te schaffen (over de vereiste e.d. beschikt). TBB is bevoegd hiertoe de afnemer’s vergunningen ter zake in te zien.

10.2

Indien TBB van oordeel is dat de afnemer niet aan de wettelijk gestelde eisen heeft voldaan, is TBB bevoegd de opdracht te weigeren of reeds gesloten overeenkomsten alsnog te ontbinden, zonder dat de afnemer aanspraak kan maken op enige vergoeding ter zake van door haar als gevolg daarvan geleden schade. Afnemer is gehouden de door TBB reeds gemaakte kosten en anderzins geleden schade te vergoeden.
Paragraaf 11 Klachten

11.1

Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van TBB worden gebracht, binnen de in deze paragraaf omschreven termijn.

11.2

Afnemer dient bij de inontvangstneming van de goederen zich ervan te vergewissen of deze goederen met de bestelling c.q. de opdracht overeenstemmen.

11.3

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken of beschadigingen, waaronder in ieder geval gerekend worden manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of de emballage, moeten binnen één week na de in ontvangstneming van de goederen aan TBB schriftelijk worden medegedeeld. Onzichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen 14 dagen nadat afnemer het gebrek in redelijkheid heeft kunnen ontdekken aan TBB ter kennis zijn gebracht. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan TBB te worden medegedeeld.

11.4

Afnemer is niet gerechtigd goederen waarover hij klaagt zonder schriftelijke toestemming van TBB terug te zenden.

11.5

De afnemer dient TBB in staat te stellen de gereclameerde goederen in originele staat te controleren en onderzoeken. Indien de klacht gegrond is, zal TBB te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de factuur betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen.
Paragraaf 12 Ontbinding / beëindiging

12.1

Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien en in verzuim is, is TBB gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de afnemer.

12.2

Indien de afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderzins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, door overlijden, afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan te voldoen, enige uit kracht van de wetof de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten dan wel reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, TBB tevens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, te ontbinden.

12.3

Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 heeft TBB het recht op vergoeding door afnemer van door haar geleden schade, kosten, rente e.d. afnemer is aansprakelijk voor de door TBB geleden schade terzake.
Paragraaf 13 Aansprakelijkheid

13.1

Behoudens opzet of grove nalatigheid is TBB niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van (maar niet beperkt tot):1.      daden of nalatigheden van de afnemer, diens ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld;2.      fouten en/of gebreken in enig goed (een ondeugdelijk produkt);

3.      vertraging c.q. schade aan door hem geleverde goederen ontstaan tijdens transport;

4.      als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkunig verwerken en/of gebruiken van door hem geleverde goederen;

5.      maatverschillen die tussen de verschillende fabrikanten worden aangehouden;

6.      materiaal- en/of kwaliteitskeuze van de afnemer van het geleverde.

13.2

De toeleveranciers van TBB dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hun geproduceerde goederen.

13.3

Bij opzet of grove nalatigheidzal de schadevergoedingsplicht van TBB nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het factuurbedrag van de geleverde zending. TBB is nimmer in het geval van opzet of grove nalatigheid, aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
Paragraaf 14 overmacht

14.1

De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke TBB of haar toeleveranciers door overmacht verhinderd zijn te voldoen. Met verhinderd wordt gelijkgesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.

14.2

Van overmacht aan zijde van TBB is sprake, indien TBB na het sluiten van een overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, alle soorten van natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machineriën , storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van TBB als bij derden, van wie TBB de benodigde materialen op grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten schuld of risicosfeer van TBB ontstaan.

14.3

Indien de periode van overmacht twee maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (het restant van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer.
Paragraaf 15 Garanties

15.1

TBB staat ervoor in dat de door haar verkochte en geleverde goederen voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en veiligheidseisen, en dat zij zijn toegelaten op de markt, althans verhandeld mogen worden.

15.2

Met inachtneming van het hierna gestelde staat TBB in voor deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde goederen, in dier voege, dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de afnemer bewijst dat zij zijn ontstaan binnen een termijn van één jaar ofwel binnen de termijn die TBB uitdrukkelijk schriftelijk als garantieteremijn voor het betreffende goed is aangegeven door TBB kosteloos worden hersteld, dan wel dat de betreffende goederen vervangen worden door andere deugdelijke goederen, voor zover beschikbaar, een en ander ter keuze van TBB.

15.3

Het in het vorige lid bepaalde geldt slechts voor zover op de door TBB geleverde goederen garantie wordt gegeven door de desbetreffende fabrikant, importeur c.q. leverancier, en deze garantie jegens TBB wordt nagekomen.

15.4

De garantie geldt niet ten aanzien van goederen welke TBB uitdrukkelijk voor de toepasselijkheid van de garantie heeft uitgezonderd, noch voor goederen welke bestaan uit restanten of speciale partijen, mits dit uitdrukkelijk door TBB is aangegeven.

15.5

Indien TBB het ter voldoening aan haar garantieverplichtingen juist acht, goederen of onderdelen door nieuwe te vervangen, zal zij deze kostenloos, doch overigens onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen onderdelen golden, (laten) leveren.

15.6

Indien herstel van gebreken redelijkerwijze niet mogelijk moet worden geacht en gebreken de bruikbaarheid zodanig verminderen voor de afnemer dat schadever-goeding c.q. vermindering van de koopsom, geen redelijk alternatief is, mag de afnemer ontbinding van de overeenkomst vorderen, onverminderd zijn aanspraak op schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.
Paragraaf 16 Toepasselijk recht

16.1

Op de overeenkomst, de offerte en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen TBB en afnemer is Duits recht van toepassing indien geen hoger recht prefaleert. Dit geldt ook voor alle overeenkomsten die worden aangegaan. Dit geld ook voor alle overeenkomsten die worden aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde afnemers.

16.2

Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding en daaruit voortvloeiende overeenkomstenzullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Kleve of, zulks naar keuze van TBB, door een bevoegde rechter verantwoordelijk voor het gebied waarin de woon-of vestigingsplaats van de afnemer valt.

16.3

Het in het vorig lid bepaalde laat onverlet dat partijen in gezamelijk overleg kunnen besluiten om geschillen te laten beslechten door middel van mediation of bindend advies.
Algemene voorwaarden Technisch Buro Bakker (TBB) d.d. 01 augustus 2005, bewerkt 01 augustus 2006